„Wystawa „”Kłopotliwe obrazy”””

Termin: 8-22 maja 2009

Wystawa „Kłopotliwe obrazy”, którą będzie można oglądać w SPOT. od dnia 8 maja przez dwa tygodnie prezentuje dokumentację reakcji mieszkańców Poznania na obrazy, które na przełomie kwietnia i maja tego roku będę prezentowane w przestrzeni miejskiej. W trakcie trwania wystawy będzie można oglądać zarówno filmy prezentujące, w jaki sposób Poznaniacy radzili sobie z niepokojącymi fotografiami pojawiającymi się w dobrze znanych im miejscach, takich jak ulice, bramy, place, dworce kolejowe i puby, jak również dokumentację wymiany mailowej, urzędniczych pism, korespondencji związanych z przygotowywaniem wystawy. Pokazanie jak trudno jest umieścić obrazy w przestrzeni miejskiej, jak wiele zabiegów należy podjąć, by uzyskać na to zgodę ze strony władz miejskich, urzędów i prywatnych osób stanowi integralny aspekt tego, co nazwaliśmy „kłopotliwymi obrazami”, a co zazwyczaj ukryte jest za kulisami artystycznych projektów i ekspozycji.
Wystawa „Kłopotliwe obrazy” prezentować będzie siłę i władzę obrazów fotograficznych oraz ją dokumentować. Władza „kłopotliwych obrazów” nad spotykającymi je na swojej drodze osobami nie polega na tym, że posiadają one zdolność do narzucania postaw, zmieniania myślenia, świadomości, ale raczej na tym, że wymuszają one określone działania, domagają się, by coś z nimi zrobić: by je ominąć, zniszczyć, komuś pokazać albo zasłonić, wykorzystać jako inspirację albo źródło erotycznego pobudzenia.
Kłopotliwe obrazy – offending images (kategoria zaczerpnięta z książki W.J.T Mitchella „What Do Pictures Want”) to fotograficzne reprezentacje, które nie pokazują rzeczywistości, ale rzeczywistość tę zmieniają w sposób bezpośredni, które zostały przez ich twórcę wyposażone w zdolność do działania i powodują zmianę nie tyle naszych postaw, świadomości, co naszych zachowań.
„Kłopotliwość” obrazów, o których tu mowa polega na tym, że wykraczają one poza nasz sposób definiowania tego, czym jest obraz, a zwłaszcza obraz fotograficzny. Nie są one bowiem ani przezroczystymi reprezentacjami, ani też środkami przenoszenia znaczeń, które można łatwo odczytać. Kłopotliwe obrazy to obiekty, które nie mieszczą się w ramach tego, co uznajemy za możliwy sposób przedstawiania rzeczywistości albo które przedstawiają to, czego pokazywanie jest niedozwolone, prawnie zakazane, obarczone wizualnymi i obyczajowymi tabu. Ponieważ nie mieszczą się one w naszych wyobrażeniach dotyczących tego, czym jest obraz i co powinien on przedstawiać, stają się one nieprzezroczyste – wywołują gwałtowne reakcje emocjonalne i cielesne, uruchamiają działania prawne i polityczne, zmuszają jednostki do zrobienia czegoś z nimi.

W projekcie „Kłopotliwe obrazy” biorą udział: Andrzej Dragan, Mikołaj Długosz, Szymon Rogiński, Michał Piotrowski, Jadwiga Sawicka, Andrzej P. Florkowski, Mariusz Forecki i Agencja TamTam

Kurator projektu: Marek Krajewski
Więcej: http://klopotliweobrazy.blogspot.com/
Partnerzy projektu: Fundacja SPOT., Metropolis, Clear Channel Communication
 

termin:
29 listopada
godzina:
liczba miejsc:
ograniczona

Zamknij formularz

Cena warsztatu:

zł / os.

Liczba zaproszeń:

Razem:

380

999

Posiadasz kod rabatowy?

Dane osoby zapraszanej

Dane zamawiającego

Adres dostawy

Odbiór zaproszenia

płatność PayU