Regulamin warsztatów

 1. Organizatorem warsztatów kulinarnych w Akademii Kulinarnej SPOT. to EAT jest firma SPOT sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Dolna Wilda 87, zwana w dalszej części Regulaminu organizatorem.
 2. Warsztaty kulinarne odbywają się w Akademii Kulinarnej SPOT. to EAT przy ulicy Dolna Wilda 87 w Poznaniu.
 3. Usługa ma charakter usługi gastronomicznej i rozrywkowej, a tym samym uczestnikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia umowy, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta.
 4. Informacje dotyczące tematów, terminów i kosztów warsztatów publikowane są każdorazowo na stronie www.spot.poznan.pl. Informację o dostępności miejsc na warsztatach można sprawdzić na w.w. stronie internetowej.
 5. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i określana przez organizatora.
 6. Uczestnik kupując udział w warsztatach akceptuje zaprezentowane na stronie www.spot.poznan.pl szczegóły dotyczące warsztatów: datę, koszt, tematykę, prowadzącego.
 7. Rezerwacja miejsca na warsztaty odbywa się poprzez formularz dostępny przy każdym ogłoszonym wydarzeniu na stronie www.spot.poznan.pl. W szczególnych przypadkach można dokonać zapisu wysyłając zgłoszenie na adres akademia@spot.poznan.pl
 8. Zgłaszając swój udział uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika rezygnacji z udziału w warsztatach na minimum 7 dni przed terminem warsztatów, organizator zwraca uczestnikowi całą uiszczoną przez niego opłatę w ciągu 7 dniu roboczych od dnia poinformowania organizatora o rezygnacji. Rezygnację należy złożyć mailowo na adres akademia@spot.poznan.pl. Zwrot następuje w tej samej formie w jakiej została uiszczona opłata.
 10. W przypadku nieobecności uczestnika na warsztatach bez uprzedniego zgłoszenia rezygnacji lub w przypadku zgłoszenia rezygnacji na mniej niż 7 dni przed ustalonym terminem warsztatów organizator zwraca uczestnikowi całą uiszczoną przez niego opłatę w ciągu 7 dni roboczych od dnia poinformowania organizatora o rezygnacji lub od dnia następnego po odbyciu się warsztatów. W takim przypadku uczestnik jest jednak zobowiązany do zapłaty na rzecz organizatora kary umownej w wysokości odpowiadającej całkowitej cenie wykupionych warsztatów. Zapłata kary umownej nastąpi w formie potrącenia z opłaty zwracanej uczestnikowi na podstawie zdania 1.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w każdej chwili, niezależnie od przyczyny. W tym przypadku uczestnik ma prawo odstąpić od umowy i uzyskać zwrot poniesionych kosztów lub zarezerwować inny termin warsztatów o tej samej, bądź innej tematyce. Organizator dokonuje zwrotu wniesionej przez uczestnika opłaty w ciągu 7 dni roboczych od dnia poinformowania o odstąpieniu.
 12. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach, uczestnik może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w warsztatach zamiast niego. O takiej zmianie uczestnik musi poinformować organizatora drogą mailową na adres akademia@spot.poznan.pl najpóźniej na 1 dzień przed zaplanowanymi warsztatami, których zmiana dotyczy.
 13. Uczestnik ma możliwość zakupu zaproszeń prezentowych do akademii kulinarnej. Dostępne są dwie wersje zaproszeń:
  a) Zaproszenie na konkretny, określany tematem i terminem warsztat, którego koszt zależny jest od ceny danego warsztatu
  b) Zaproszenie otwarte, ważne 6 miesięcy od daty zakupu, umożliwiające samodzielne wybranie przez osobą obdarowaną warsztatu, który ją interesuj.
  Oba zaproszenia występują w formie papierowej bądź elektronicznej. Uczestnik może dokonać zakupu zaproszenia osobiście w recepcji SPOT. w godzinach otwarcia restauracji, bądź drogą mailową pod adresem akademia@spot.poznan.pl, bądź poprzez stronę www.spot.poznan.pl
 14. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad higieny podczas warsztatów.
 15. Uczestnik zobowiązany jest poinformować organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla zdrowia jego oraz pozostałych uczestników w trakcie warsztatów. Poinformowanie nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z higieną i odżywianiem, które wynikają z sytuacji zdrowotnej uczestnika.
 16. Każdy uczestnik znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztatach, zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości dotyczących zawartości przygotowywanych potraw i używanych składników należy skonsultować się z organizatorem drogą mailową na adres akademia@spot.poznan.pl lub prowadzącym warsztaty w trakcie wydarzenia.
 17. Cena warsztatów obejmuje zajęcia grupowe z prowadzącym, wszystkie używane przez uczestników produkty i urządzenia, wydrukowane przepisy oraz udostępnienie fartucha.
 18. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone w trakcie warsztatów zarówno sobie jak i innym uczestnikom, spowodowane zaniedbaniem lub nieostrożnym, lekkomyślnym postępowaniem.
 19. Na warsztaty zabrania się wnoszenia własnych produktów spożywczych i napojów, chyba, że organizator wyrazi na to zgodę.
 20. W warsztatach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie tylko pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili. Zmiana w tym wypadku nie dotyczy uczestników, którzy wykupili warsztaty, chyba, że wyrażą zgodę na uwzględnienie zmian.
 22. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych praw konsumenckich uczestnika. W przypadku sprzeczności pomiędzy regulaminem a obowiązującymi przepisami prawa przyznanymi konsumentowi pierwszeństwo mają te przepisy.
 23. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, skarg, zastrzeżeń bądź reklamacji dotyczących oferowanej usługi, uczestnicy mają możliwość skontaktowania się z organizatorem drogą mailową pod adresem akademia@spot.poznan.pl. Reklamacje podlegają indywidualnemu rozpatrzeniu przez organizatora z uwzględnieniem zgłoszonych zastrzeżeń oraz całokształtu okoliczności sprawy.