REGULAMIN WINO.Klubu

 • § 1. Postanowienia ogólne

1.1. WINO.Klub działa pod adresem https://spot.poznan.pl oraz http://winoklub.pl. Jego siedziba mieści się w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 87. Uczestnikiem WINO.Klubu może być jedynie osoba pełnoletnia.

1.2. Organizatorem WINO.Klubu jest SPOT. Bulić Sadowska Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (adres: 61-501 Poznań, ul. Dolna Wilda 87) wpisanym do  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000842074, posiadającym numer NIP: 9720818006, zwana dalej Organizatorem.

1.3. WINO.Klub nie posiada osobowości prawnej. Wszelkie zobowiązania i uprawnienia zaciągane i nabywane poprzez WINO.Klub są nabywane na rzecz i na rachunek SPOT. Bulić Sadowska Spółka komandytowa.

1.4. WINO.Klub został powołany do życia na czas nieokreślony.

 

 • § 2. Regulamin

2.1. Adres WINO.Klub to 61-501 Poznań, ul. Dolna Wilda 87.

2.2. Pracami WINO.Klub kieruje Zarząd Organizatora, zwany dalej Zarządem.

2.3. Oświadczenia woli oraz wszelkie decyzje w imieniu WINO.Klub składa Zarząd lub ustanowieni pełnomocnicy w granicach umocowania.

2.4. WINO.Klub został powołany do życia w celu poszerzania wiedzy o winie oraz oferowania członkom dostępu do innych towarów i usług.

2.5. Określony w §2 ust.2.4 regulaminu cel WINO.Klub realizuje między innymi poprzez prezentację usług i towarów w serwisie internetowym pod adresem https://spot.poznan.pl oraz http://winoklub.pl.

2.6. WINO.Klub prowadzi także działalność integrującą członków oraz może organizować imprezy, kulturalne, rekreacyjne i towarzyskie oraz wyjazdy enoturystyczne.

 

 • § 3. Warunki przystąpienia do WINO.Klubu

3.1. Członkiem WINO.Klubu może zostać osoba pełnoletnia, która wypełni formularz rejestracyjny. Formularz ma formę elektroniczną (online) z treścią sformułowaną przez WINO.Klub. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny i składająca deklarację przystąpienia do WINO.Klubu wyraża zgodę na zasady członkowskie określone w niniejszym regulaminie.

3.2. Przed złożeniem deklaracji każda osoba ma możliwość zapoznania się z regulaminem na stronie internetowej https://spot.poznan.pl oraz http://winoklub.pl, a także w siedzibie Organizatora.

3.3. Osoba prawna może zostać członkiem WINO.Klubu tylko w przypadku, jeśli prowadzona przez nią działalność nie jest związana z handlem alkoholem. Członkostwo w WINO.Klubie nie może być wykorzystane w celach handlowych.

3.4. Datą nabycia członkostwa w WINO.Klubie jest dzień rejestracji danej osoby w systemie informatycznym Organizatora.

3.5. Warunkiem skorzystania z przeznaczonej dla członków promocyjnej oferty zakupu produktów znajdujących się w klubowej ofercie jest akceptacja przez treści regulaminu WINO.Klubu w trakcie procesu rejestracji w WINO.Klubie.

3.6. Osoba wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że

 1. a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 2. b) zapoznała się z warunkami niniejszego regulaminu Klubu i zobowiązuje się ich przestrzegać,
 3. c) zapoznała się z ogólnymi warunkami sprzedaży określonymi w regulaminie sklepu z winami i zobowiązuje się ich przestrzegać (w przypadkach określonych w §5.2).

3.7. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu elektronicznego formularza rejestracyjnego Organizator przesyła osobie dokonującej rejestracji potwierdzenie dokonania rejestracji. Z chwilą dokonania rejestracji, zarejestrowana osoba uzyskuje status Klubowicza.

3.8. Klubowicz wypełniając formularz rejestracyjny wyraża zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych w bazie członków WINO.Klubu, na ich przetwarzanie w celach handlowych i marketingowych przez Organizatora (także drogą komunikacji elektronicznej), w tym na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówień. Wszystkie dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

3.9. Administratorem danych (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest SPOT. Bulić Sadowska Spółka komandytowa, 61-501 Poznań, ul. Dolna Wilda 87, biuro@spot.poznan.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji postanowień regulaminu oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu oraz gdy ma to zastosowanie, zgody osoby, której dane dotyczą. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest także zgoda osoby, której dane dotyczą odbiorcami danych osobowych są podmioty wskazane w treści przedmiotowych zgód. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy oraz w okresie 10 lat po jej wykonaniu (przedawnienie roszczeń), natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.

3.10. Klubowicz zgodnie z przywołaną w §3 ust. 3.10 ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania oraz uaktualniania. Organizator zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

3.11. Przesyłanie przez Organizatora korespondencji handlowej i marketingowej, w tym również w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204), SMS-em lub na adres e-mail Klubowicza, wymaga jego odrębnej, uprzedniej zgody wyrażonej poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym.

3.12. Klubowicz może wyrazić zgodę na udostępnienie jego danych osobowych innym firmom współpracującym z Organizatorem w celach handlowych i marketingowych. Zgoda musi wyraźnie wskazywać podmiot, któremu dane zostały udostępnione oraz zakres tego udostępnienia.

3.13. Oświadczenia, o których mowa w §3 ust. 3.13 i §3 ust. 3.14 Klubowicz może złożyć w formie elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiednich pól podczas rejestracji w elektronicznym formularzu rejestracyjnym.

3.14. Klubowicz może wyrazić zgodę na telefoniczny kontakt ze strony konsultanta WINO.Klubu, który przekaże mu informacje dotyczące nowych ofert.

3.15. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych określonej w §3 ust. 3.13 uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.

3.16. Członek WINO.Klubu może wypowiedzieć swoje członkostwo w każdej chwili poprzez swoje konto na stronie https://spot.poznan.pl lub http://winoklub.pl.

 

 • § 4. Ustanie Członkostwa WINO.Klubu

4.1. Ustanie członkostwa w WINO.Klubie następuje w wyniku:

 1. a) skreślenia z listy na skutek wypowiedzenia członkostwa zgodnie z § 3 ust. 3.18,
 2. b) wykluczenia Klubowicza w przypadku:

– uporczywego naruszania niniejszego Regulaminu,

– działania na szkodę WINO.Klubu,

– wykorzystywania członkostwa w WINO.Klubie w celach handlowych,

– śmierci Klubowicza.

4.2. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd Organizatora.

 

 • § 5. Warunki i zasady składania zamówień na towary i usługi prezentowane przez WINO.Klub

5.1. Produkty i usługi prezentowane w serwisie internetowym https://spot.poznan.pl oraz http://winoklub.pl. (wina, warsztaty, degustacje, imprezy klubowe itd.) oraz w innych kanałach komunikacyjnych są dostępne jedynie dla osób pełnoletnich.

5.2. Członkowie WINO.Klubu maja prawo do korzystania ze zniżek i promocji, co jest niedostępne dla osób nie będących Klubowiczami.

5.3. Zakup produktów oraz usług oferowanych przez WINO.Klub może nastąpić w następujący sposób:

 1. a) bezpośrednio w sklepie w Poznaniu,
 2. b) poprzez złożenie zamówienia sms, pocztą elektroniczną lub telefonicznie w sklepie u konsultanta WINO.Klubu pod numerem telefonu +48 (61) 835 88 40.
 3. c) poprzez strony https://spot.poznan.pl lub http://winoklub.pl.

 

 • §6. Bezpośrednia sprzedaż w sklepie WINO.

6.1. Towary lub usługi oferowane przez WINO.Klub mogą być nabyte bezpośrednio w SPOT. Bulić Sadowska Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (adres: 61-501 Poznań, ul. Dolna Wilda 87).

6.2. Produkty dostępne w sklepie SPOT. Bulić Sadowska Spółka komandytowa, w tym wyroby alkoholowe, prezentowane są na stronach internetowych pod adresami: https://spot.poznan.pl i http://winoklub.pl. Prezentowane tam produkty w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy, a roczniki win zamieszczone na etykietach mogą być inne niż w rzeczywistości.

 

 • § 7. Składanie zamówień telefoniczne, sms, lub poprzez sklep online.

7.1. Złożenie zamówienia na towary lub usługi oferowane przez WINO.Klub może też nastąpić drogą telefoniczną pod numerem +48 (61) 835 88 40, listownie lub pocztą elektroniczną pod adresem wino.klub@spot.poznan.pl lub w punkcie sprzedaży detalicznej położonym w Poznaniu (61-501) przy ul. Dolna Wilda 87.

7.2. Momentem złożenia zamówienia (umowa kupna-sprzedaży) jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę punktu Sprzedaży (mailem lub telefonicznie).

7.3. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży detalicznej położony w Poznaniu (61-501) przy ul. Dolna Wilda 87.

7.4. SPOT. Bulić Sadowska Spółka komandytowa posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o numerze: II/134/B/104/2020 z dnia 05.06.2020 roku wydane przez Prezydenta Miasta Poznania na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1231) na czas oznaczony od dnia 05.06.2020 r. do dnia 05.06.2030 roku.

 

 • § 8. Realizacja zamówienia

8.1. Zamówienie drogą telefoniczną lub e-mailową może być złożone wyłącznie przez osobę, która ukończyła 18 rok życia.

8.2. Sprzedawcy i kurierzy legitymują osoby odbierające przesyłkę, celem potwierdzenia danych personalnych zamawiającego. Sprzedawca lub kurier może odmówić wydania przesyłki osobie niepełnoletniej lub osobie będącej pod wpływem alkoholu.

8.3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie: pełnego adresu dostawy i numeru telefonu, umożliwiającego pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

8.4. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna-sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki z zakupionym towarem bez podawania przyczyny.
8.5. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 2 do 7 dni roboczych. Jest równy całkowitemu terminowi realizacji zamówienia, jeśli zamówione produkty są dostępne od ręki w magazynie. W innych przypadkach okres dostarczenia jest ustalany indywidualnie z zamawiającym.

8.6. Zdjęcia produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do zamawiającego może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety czy rocznika.

8.7. Zamówiony towar dostarcza firma kurierska. Przy zakupie max. 6 butelek win koszt przesyłki wynosi 25 zł. Przy większych zamówieniach jej koszt jest ustalany indywidualnie. Według regulaminu sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na terenie Polski.

8.8. Dowód zakupu (oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki. Przy zakupach w sklepie obowiązuje przedpłata przelewem.

 

 • § 9. Gwarancja i wymiana

9.1. SPOT. Bulić Sadowska Spółka komandytowa zapewnia, iż wszystkie wina importowane przez niego zostały sprowadzone do Polski legalnie i spełniają wszelkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne.

9.2. Jeżeli dobrane i przesłane przez WINO.Klub wino z jakichkolwiek względów nie przypadnie zamawiającemu do gustu, bez żadnego problemu i bez dodatkowych kosztów wszystkie nieotwarte butelki mogą zostać wymienione na inne, w ramach tej samej ceny.

9.3. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów z towaru zakupionego w SPOT. Bulić Sadowska Spółka komandytowa można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko, jeśli produkt nie został w żaden sposób zniszczony. Zwrócony towar należy zaopatrzyć w otrzymany z nim dowód zakupu. Zwrot wartości produktu następuje przelewem, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie od umowy następuje poprzez przesłanie listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru na adres SPOT. Bulić Sadowska Spółka komandytowa – ul. Dolna Wilda 87, Poznań 61-501, oświadczenia o odstąpieniu od umowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.

9.4. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń zamawiającego z tytułu uszkodzenia lub braków. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, widocznych uszkodzeń należy odebrać przesyłkę, sporządzając protokół szkody potwierdzony pisemnie przez kuriera. Ewentualne reklamacje dotyczące dostaw należy kierować do obsługi sklepu (SPOT., ul. Dolna Wilda 87, tel. +48 (61) 835 88 40 w dniu dostawy lub nie przyjmować przesyłki, jednocześnie zamieszczając adnotację na liście przewozowym o uszkodzeniu i poinformować o tym fakcie obsługę sklepu.

 

 • § 10. Ochrona danych osobowych

10.1. Składając zamówienie, zamawiający świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

10.2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych WINO.Klubu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

10.3. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

 • § 11. Przywileje klubowe

11.1 Członkowie WINO.Klubu maja prawo do zakupu towarów z rabatem widocznym po zalogowaniu się do panelu WINO.Klubu.

11.2. Każdy Klubowicz otrzymuje oferty udziału w imprezach organizowanych przez WINO.Klub po preferencyjnych cenach. Wydarzenia te obejmują warsztaty, degustacje klubowe, wycieczki enoturystyczne, imprezy towarzyskie, kursy i szkolenia.

 

 • § 12. Telefoniczne centrum zamówień WINO.Klubu

12.1. Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem WINO.Klubu, korzystaniem z promocji i zakupów, Klubowicze mogą uzyskać w Telefonicznym Centrum zamówień Klubowych pod numerem: +48 (61) 835 88 40 lub mailem: wino.klub@spot.poznan.pl. Biuro WINO.Klubu zajmuje się też wszelkiego typu reklamacjami i sprawami bieżącymi dotyczącymi funkcjonowania WINO.Klubu.

12.2. Dokonując zamówienia, zamawiający zobowiązany jest do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Sprzedawcę.

12.3. Dla ochrony interesów członków WINO.Klubu w przypadku kontaktu telefonicznego biuro ma prawo zadawać pytania w celu ustalenia tożsamości Klubowicza. W przypadku odmówienia udzielenia odpowiedzi WINO.Klub zastrzega sobie prawo odmowy obsługi.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 / FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Należy go wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

SPOT. Bulić Sadowska Spółka komandytowa

Dolna Wilda 87, 61-501 Poznań

Ja, …………………………, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………

Data odbioru:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data