Regulamin

REGULAMIN WARSZTATÓW

 1. Organizatorem warsztatów kulinarnych w Akademii Kulinarnej SPOT. to EAT jest firma SPOT sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Dolna Wilda 87, zwana w dalszej części Regulaminu organizatorem.
 2. Warsztaty kulinarne odbywają się w Akademii Kulinarnej SPOT. to EAT przy ulicy Dolna Wilda 87 w Poznaniu.
 3. Usługa ma charakter usługi gastronomicznej i rozrywkowej, a tym samym uczestnikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia umowy, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta.
 4. Informacje dotyczące tematów, terminów i kosztów warsztatów publikowane są każdorazowo na stronie www.spot.poznan.pl. Informację o dostępności miejsc na warsztatach można sprawdzić na w.w. stronie internetowej.
 5. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i określana przez organizatora.
 6. Uczestnik kupując udział w warsztatach akceptuje zaprezentowane na stronie www.spot.poznan.pl szczegóły dotyczące warsztatów: datę, koszt, tematykę, prowadzącego.
 7. Zakup miejsca na warsztaty odbywa się poprzez formularz dostępny przy każdym ogłoszonym wydarzeniu na stronie www.spot.poznan.pl. W szczególnych przypadkach można dokonać zapisu wysyłając zgłoszenie na adres akademia@spot.poznan.pl
 8. Zgłaszając swój udział uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika rezygnacji z udziału w warsztatach na minimum 7 dni przed terminem warsztatów, organizator zwraca uczestnikowi całą uiszczoną przez niego opłatę w ciągu 7 dniu roboczych od dnia poinformowania organizatora o rezygnacji. Rezygnację należy złożyć mailowo na adres akademia@spot.poznan.pl. Zwrot następuje w tej samej formie w jakiej została uiszczona opłata.
 10. W przypadku nieobecności uczestnika na warsztatach bez uprzedniego zgłoszenia rezygnacji lub w przypadku zgłoszenia rezygnacji na mniej niż 7 dni przed ustalonym terminem warsztatów organizator zwraca uczestnikowi całą uiszczoną przez niego opłatę w ciągu 7 dni roboczych od dnia poinformowania organizatora o rezygnacji lub od dnia następnego po odbyciu się warsztatów. W takim przypadku uczestnik jest jednak zobowiązany do zapłaty na rzecz organizatora kary umownej w wysokości odpowiadającej całkowitej cenie wykupionych warsztatów. Zapłata kary umownej nastąpi w formie potrącenia z opłaty zwracanej uczestnikowi na podstawie zdania 1.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów lub modyfikacji menu w każdej chwili, niezależnie od przyczyny. W tym przypadku uczestnik ma prawo odstąpić od umowy i uzyskać zwrot poniesionych kosztów lub zarezerwować inny termin warsztatów o tej samej, bądź innej tematyce. Organizator dokonuje zwrotu wniesionej przez uczestnika opłaty w ciągu 7 dni roboczych od dnia poinformowania o odstąpieniu.
 12. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach, uczestnik może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w warsztatach zamiast niego. O takiej zmianie uczestnik musi poinformować organizatora drogą mailową na adres akademia@spot.poznan.pl najpóźniej na 1 dzień przed zaplanowanymi warsztatami, których zmiana dotyczy.
 13. Uczestnik ma możliwość zakupu zaproszeń prezentowych do akademii kulinarnej. Dostępne są dwie wersje zaproszeń:
  a) Zaproszenie na konkretny, określany tematem i terminem warsztat, którego koszt zależny jest od ceny danego warsztatu
  b) Zaproszenie otwarte, ważne 6 miesięcy od daty zakupu, umożliwiające samodzielne wybranie przez osobą obdarowaną warsztatu, który ją interesuj.
  Oba zaproszenia występują w formie papierowej bądź elektronicznej. Uczestnik może dokonać zakupu zaproszenia osobiście w recepcji SPOT. w godzinach otwarcia restauracji, bądź drogą mailową pod adresem akademia@spot.poznan.pl, bądź poprzez stronę www.spot.poznan.pl
 14. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad higieny podczas warsztatów.
 15. Uczestnik zobowiązany jest poinformować organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla zdrowia jego oraz pozostałych uczestników w trakcie warsztatów. Poinformowanie nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z higieną i odżywianiem, które wynikają z sytuacji zdrowotnej uczestnika.
 16. Każdy uczestnik znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztatach, zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości dotyczących zawartości przygotowywanych potraw i używanych składników należy skonsultować się z organizatorem drogą mailową na adres akademia@spot.poznan.pl lub prowadzącym warsztaty w trakcie wydarzenia.
 17. Cena warsztatów obejmuje zajęcia grupowe z prowadzącym, wszystkie używane przez uczestników produkty i urządzenia, wydrukowane przepisy oraz udostępnienie fartucha.
 18. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone w trakcie warsztatów zarówno sobie jak i innym uczestnikom, spowodowane zaniedbaniem lub nieostrożnym, lekkomyślnym postępowaniem.
 19. Na warsztaty zabrania się wnoszenia własnych produktów spożywczych i napojów, chyba, że organizator wyrazi na to zgodę.
 20. W warsztatach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie tylko pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna, który także wykupił udział w warsztatach.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili. Zmiana w tym wypadku nie dotyczy uczestników, którzy wykupili warsztaty, chyba, że wyrażą zgodę na uwzględnienie zmian.
 22. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych praw konsumenckich uczestnika. W przypadku sprzeczności pomiędzy regulaminem a obowiązującymi przepisami prawa przyznanymi konsumentowi pierwszeństwo mają te przepisy.
 23. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, skarg, zastrzeżeń bądź reklamacji dotyczących oferowanej usługi, uczestnicy mają możliwość skontaktowania się z organizatorem drogą mailową pod adresem akademia@spot.poznan.pl. Reklamacje podlegają indywidualnemu rozpatrzeniu przez organizatora z uwzględnieniem zgłoszonych zastrzeżeń oraz całokształtu okoliczności sprawy.

 

REGULAMIN REALIZACJI ZAPROSZEŃ DO RESTAURACJI I SKLEPU Z WINAMI

 

 1. Realizacja zaproszenia możliwa jest tylko i wyłącznie w SPOT. (ul. Dolna Wilda 87, 61-501 Poznań).
 2. Zaproszenie zachowuje swoją ważność przez okres 3 miesięcy od dnia zakupu i termin możliwości jego realizacji nie jest przedłużany.
 3. Zaproszenie musi być wykorzystane jednorazowo.
 4. Zaproszenie do restauracji upoważnia do zamawiania dowolnych pozycji z menu oraz karty napojów restauracji.
 5. Zaproszenie do sklepu z winami upoważnia do zakupu win ze sklepu.
 6. Zaproszenie nie może być zamieniane, ani w całości ani w części, na gotówkę.
 7. Zaproszenie z unikatowym numerem seryjnym należy przekazać obsłudze SPOT. przed dokonaniem płatności.
 8. W przypadku, gdy usługa lub produkt są niższej wartości niż środki pozostałe do wykorzystania w ramach zaproszenia, posiadaczowi zaproszenia nie należy się zwrot kwoty stanowiącej równowartość różnicy między wartością usługi lub produktu a wartością zaproszenia.
 9. Jeśli wartość usługi jest wyższa od środków do wykorzystania w ramach zaproszenia, posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę między wartością usługi a wartością zaproszenia.
 10. Niewykorzystanie zaproszenia przez jego Posiadacza lub upływ terminu jego ważności nie może stanowić podstawy do żadnych roszczeń wobec SPOT.
 11. Wystawca zaproszenia (Restauracja SPOT) nie odpowiada za zgubienie lub zniszczenie zaproszenia.

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU Z WINAMI

 REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. W ramach strony internetowej https://spot.poznan.pl/wino (dalej jako „Serwis”) można złożyć zamówienie na produkty oferowane w sklepie stacjonarnym położonym przy ul. Dolna Wilda 87 w Poznaniu (dalej jako „Sklep”) na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Właścicielem Sklepu jest: SPOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 87, 61-501 Poznań, NIP 9720818006,
  REGON 385657635, KRS 0000831546
 3. Właściciel Sklepu posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu nr I/301/B/201/2020 z dnia 21.07.2020 wydane przez Prezydenta Miasta Poznania na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, 1893, 1916.)
 4. Zamówienie w Sklepie może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski – zwana dalej Zamawiającym. Zamawiający w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa musi być osoba pełnoletnią, czyli mieć 18 lat i być osobą trzeźwą w momencie dokonywania zakupów.
 5. Regulamin określa zasady dokonywanie zamówień w Sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. W przypadku braku akceptacji regulaminu w całości lub w części, właściciel Sklepu prosi o niekorzystanie z Serwisu.
 6. Ceny produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT.
 7. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

8.Wszystkie produkty prezentowane w Serwisie są towarami oryginalnymi. Są przechowywane zgodnie z wytycznymi producentów, tzn. w odpowiednich temperaturach i oświetleniu. Wszystkie produkty posiadają akcyzę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podlegają kontroli przez organy do tego powołane.

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:
 2. a) posiadanie komputera klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,
  b) dostępu do sieci Internet,
  c) posiadania odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash.
 3. Niedozwolone jest dostarczanie przez Zamawiającego treści o charakterze bezprawnym za pomocą Serwisu, a także dokonywanie bez zgody właściciela Sklepu jakiejkolwiek ingerencji w treści w nim zawarte.
 4. Zamawiający mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej https://spot.poznan.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

 • 2

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w Serwisie poprzez dodanie wybranego produktu do koszyka. Zamawiający po zakończeniu wybierania zamawianych produktów, wskazuje sposób dostarczenia zamówienia oraz formę dokonania opłaty za zamówienie, a następnie wybiera przycisk „Zamawiam”.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Zamawiającego danych pozwalających na weryfikację Zamawiającego i odbiorcy produktu i potwierdzenie przyjęcia zamówienia e-mailem (wino@spot.poznan.pl) przez właściciela Sklepu. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych osobowych lub sposobu zapłaty.
 3. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu są zawierane i realizowane w należącym do SPOT sp. z o.o. stacjonarnym punkcie sprzedaży znajdującym się w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 87.
  4. Dla stron wiążące są informacje zawarte w Serwisie przy kupowanym produkcie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka produktu, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. W przypadku braku produktu, Sklep informuje o tym fakcie Zamawiającego przesyłając na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej komunikat – informujący, że Sklep nie może potwierdzić złożonego zamówienia, ewentualnie wskazując wydłużony czas oczekiwania na dany produkt. W takiej sytuacji Zamawiający może zrezygnować z zakupu informując o tym Sklep, wyrazić zgodę na wydłużony termin oczekiwania na produkt lub dokonać zakupu innego towaru. Wszelki kontakt w tym względzie prowadzony jest za pomocą poczty elektronicznej wskazanej w ust. 2.
 5. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego produktu. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia Klienta poprzez otrzymanie przyjęcia zamówienia w mailu przysłanym Zamawiającemu przez Sklep.

 

 • 3

Płatności

 1. Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności:
 2. a) przelewem– wówczas Sklep na okres 7 dni rezerwuje towar w magazynie i realizuje zamówienie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w Serwisie bądź przesłanym w e-mailu do Zamawiającego,
 3. b) gotówką lub kartą– przy odbiorze zamówionego produktu.
 4. Zamówienie jest realizowane wyłącznie po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym.
 5. W celu dokonania płatności w sposób, o którym mowa w ust. 1a Zamawiający zostaje przekierowany do internetowego Serwisu rozliczeniowego Payu umożliwiającego realizację transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 6. Firma potwierdza dokonanie płatności, o której mowa w ust.1a, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

 

 • 4

Odbiór produktu

 1. Zamówiony produkt jest odbierany w Sklepie przez Zamawiającego osobiście po weryfikacji jego tożsamości.
 2. Sklep może świadczyć również usługę dowozu na terenie Poznania i poza nim poprzez swoich pracowników. W takim wypadku towar wydawany jest po weryfikacji tożsamości Zamawiającego.
 3. Sklep dostarcza produkt Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli otrzymał od Zamawiającego dane niezbędne do jej wystawienia.
 4. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży promocyjnych produktów, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówień.
 5. Standardowy czas skompletowania zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak skompletowania zamówienia lub opóźnienie w jego realizacji w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, na które nie ma wpływu.

 

 • 5

Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Zamawiającego dowodu zakupu produktu (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. Wszystkie przypadki dotyczące wad fabrycznych lub uszkodzeń mechanicznych produktu prosimy zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego. Następnie prosimy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej (wino@spot.poznan.pl) lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji. Produkt prosimy do nas odesłać razem z otrzymanym dokumentem sprzedaży i wypełnionym formularzem reklamacyjnym. Paczkę odpowiednio zabezpieczoną prosimy odesłać pod adres SPOT sp. z o.o. sp.k., ul. Dolna Wilda 87, 61-501 Poznań – koniecznie z dopiskiem reklamacja.

 

 • 6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z zamówienia można zrezygnować w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy (bez podania przyczyny), zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 2. Zamawiający zwraca zamówione produkty do Sklepu najpóźniej w terminie 7 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeśli zostały mu wydane. Zwrócony produkt powinien być w stanie nienaruszonym. Koszty przesyłki ponosi Zamawiający. Właściciel Sklepu może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4.W razie odstąpienia od umowy uważana jest ona za niezawartą, a Zamawiający zwolniony jest z wszelkich zobowiązań.

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w szczególności w odniesieniu do produktów:
 2. a) ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
  b) dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;
  c) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli.

 

 • 7

Gwarancja

 1. Produkty sprzedawane przez właściciela Sklepu mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta produktu bądź dystrybutora.
 2. Informacja o ewentualnej gwarancji zostanie przekazana Zamawiającemu wraz z produktem.

 

 • 8

Ochrona prywatności

 1. Celem złożenia zamówienia Zamawiający powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
  2. Zamawiający może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych (newsletter).
 2. SPOT sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów. Zasady przetwarzania danych osobowych określone są w polityce prywatności Serwisu.
 3. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Każdy kto przekaże firmie SPOT sp. z o.o. sp.k. swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 5. SPOT sp. z o.o. sp.k. chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

 

 • 9

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku powstania sporu Strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Klientem a Sklepem związane z realizacją zamówienia dokonanego przez Klienta poddane są pod rozstrzygniecie sądu właściwości ogólnej.
 3. SPOT sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu dokonywania zamówienia przez Zamawiającego. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 3 dni od dnia opublikowania.
 4. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników strony internetowej, używane są tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług i możliwość składania zamówień.
 5. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.