Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU Z WINAMI

 

REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. W ramach strony internetowej https://spot.poznan.pl/wino (dalej jako „Serwis”) można złożyć zamówienie na produkty oferowane w sklepie stacjonarnym położonym przy ul. Dolna Wilda 87 w Poznaniu (dalej jako „Sklep”) na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Właścicielem Sklepu jest: SPOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 87, 61-501 Poznań, NIP 9720818006,
  REGON 385657635, KRS 0000831546
 3. Właściciel Sklepu posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu nr I/301/B/201/2020 z dnia 21.07.2020 wydane przez Prezydenta Miasta Poznania na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, 1893, 1916.)
 4. Zamówienie w Sklepie może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski – zwana dalej Zamawiającym. Zamawiający w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa musi być osoba pełnoletnią, czyli mieć 18 lat i być osobą trzeźwą w momencie dokonywania zakupów.
 5. Regulamin określa zasady dokonywanie zamówień w Sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. W przypadku braku akceptacji regulaminu w całości lub w części, właściciel Sklepu prosi o niekorzystanie z Serwisu.
 6. Ceny produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT.
 7. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

8.Wszystkie produkty prezentowane w Serwisie są towarami oryginalnymi. Są przechowywane zgodnie z wytycznymi producentów, tzn. w odpowiednich temperaturach i oświetleniu. Wszystkie produkty posiadają akcyzę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podlegają kontroli przez organy do tego powołane.

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:
 2. a) posiadanie komputera klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,
  b) dostępu do sieci Internet,
  c) posiadania odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash.
 3. Niedozwolone jest dostarczanie przez Zamawiającego treści o charakterze bezprawnym za pomocą Serwisu, a także dokonywanie bez zgody właściciela Sklepu jakiejkolwiek ingerencji w treści w nim zawarte.
 4. Zamawiający mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej https://spot.poznan.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

 • 2

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w Serwisie poprzez dodanie wybranego produktu do koszyka. Zamawiający po zakończeniu wybierania zamawianych produktów, wskazuje sposób dostarczenia zamówienia oraz formę dokonania opłaty za zamówienie, a następnie wybiera przycisk „Zamawiam”.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Zamawiającego danych pozwalających na weryfikację Zamawiającego i odbiorcy produktu i potwierdzenie przyjęcia zamówienia e-mailem (wino@spot.poznan.pl) przez właściciela Sklepu. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych osobowych lub sposobu zapłaty.
 3. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu są zawierane i realizowane w należącym do SPOT sp. z o.o. stacjonarnym punkcie sprzedaży znajdującym się w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 87.
  Dla stron wiążące są informacje zawarte w Serwisie przy kupowanym produkcie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka produktu, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. W przypadku braku produktu, Sklep informuje o tym fakcie Zamawiającego przesyłając na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej komunikat – informujący, że Sklep nie może potwierdzić złożonego zamówienia, ewentualnie wskazując wydłużony czas oczekiwania na dany produkt. W takiej sytuacji Zamawiający może zrezygnować z zakupu informując o tym Sklep, wyrazić zgodę na wydłużony termin oczekiwania na produkt lub dokonać zakupu innego towaru. Wszelki kontakt w tym względzie prowadzony jest za pomocą poczty elektronicznej wskazanej w ust. 2.
 5. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego produktu. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia Klienta poprzez otrzymanie przyjęcia zamówienia w mailu przysłanym Zamawiającemu przez Sklep.

 

 • 3

Płatności

 1. Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności:
 2. a) przelewem– wówczas Sklep na okres 7 dni rezerwuje towar w magazynie i realizuje zamówienie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w Serwisie bądź przesłanym w e-mailu do Zamawiającego,
 3. b) gotówką lub kartą– przy odbiorze zamówionego produktu.
 4. Zamówienie jest realizowane wyłącznie po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym.
 5. W celu dokonania płatności w sposób, o którym mowa w ust. 1a Zamawiający zostaje przekierowany do internetowego Serwisu rozliczeniowego Payu umożliwiającego realizację transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 6. Firma potwierdza dokonanie płatności, o której mowa w ust.1a, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

 

 • 4

Odbiór produktu

 1. Zamówiony produkt jest odbierany w Sklepie przez Zamawiającego osobiście po weryfikacji jego tożsamości.
 2. Sklep może świadczyć również usługę dowozu na terenie Poznania i poza nim poprzez swoich pracowników. W takim wypadku towar wydawany jest po weryfikacji tożsamości Zamawiającego.
 3. Sklep dostarcza produkt Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli otrzymał od Zamawiającego dane niezbędne do jej wystawienia.
 4. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży promocyjnych produktów, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówień.
 5. Standardowy czas skompletowania zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak skompletowania zamówienia lub opóźnienie w jego realizacji w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, na które nie ma wpływu.

 

 • 5

Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Zamawiającego dowodu zakupu produktu (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. Wszystkie przypadki dotyczące wad fabrycznych lub uszkodzeń mechanicznych produktu prosimy zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego. Następnie prosimy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej (wino@spot.poznan.pl) lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji. Produkt prosimy do nas odesłać razem z otrzymanym dokumentem sprzedaży i wypełnionym formularzem reklamacyjnym. Paczkę odpowiednio zabezpieczoną prosimy odesłać pod adres SPOT sp. z o.o. sp.k., ul. Dolna Wilda 87, 61-501 Poznań – koniecznie z dopiskiem reklamacja.

 

 • 6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z zamówienia można zrezygnować w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy (bez podania przyczyny), zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 2. Zamawiający zwraca zamówione produkty do Sklepu najpóźniej w terminie 7 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeśli zostały mu wydane. Zwrócony produkt powinien być w stanie nienaruszonym. Koszty przesyłki ponosi Zamawiający. Właściciel Sklepu może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4.W razie odstąpienia od umowy uważana jest ona za niezawartą, a Zamawiający zwolniony jest z wszelkich zobowiązań.

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w szczególności w odniesieniu do produktów:
 2. a) ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
  b) dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;
  c) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli.

 

 • 7

Gwarancja

 1. Produkty sprzedawane przez właściciela Sklepu mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta produktu bądź dystrybutora.
 2. Informacja o ewentualnej gwarancji zostanie przekazana Zamawiającemu wraz z produktem.

 

 • 8

Ochrona prywatności

 1. Celem złożenia zamówienia Zamawiający powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
  2. Zamawiający może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych (newsletter).
 2. SPOT sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów. Zasady przetwarzania danych osobowych określone są w polityce prywatności Serwisu.
 3. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Każdy kto przekaże firmie SPOT sp. z o.o. sp.k. swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 5. SPOT sp. z o.o. sp.k. chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

 

 • 9

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku powstania sporu Strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Klientem a Sklepem związane z realizacją zamówienia dokonanego przez Klienta poddane są pod rozstrzygniecie sądu właściwości ogólnej.
 3. SPOT sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu dokonywania zamówienia przez Zamawiającego. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 3 dni od dnia opublikowania.
 4. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników strony internetowej, używane są tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług i możliwość składania zamówień.
 5. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.